Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 50 - Ngộ trading trong dòng chảy - Trading theo dòng chảy

May 14, 2023 Ông Già Đầu Tư
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 50 - Ngộ trading trong dòng chảy - Trading theo dòng chảy
Show Notes

Tập 50 - Ngộ trading trong dòng chảy - Trading theo dòng chảy 

Team Ông già đầu tư chào các bạn