Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 53 - Góc nhìn của các lệnh và tư duy trading cùng ông già đầu tư - Hãy có phương pháp đúng - tư duy đúng - đừng bảo thủ - hãy khéo léo

May 24, 2023 Ông Già Đầu Tư
Tập 53 - Góc nhìn của các lệnh và tư duy trading cùng ông già đầu tư - Hãy có phương pháp đúng - tư duy đúng - đừng bảo thủ - hãy khéo léo
Ông Già Đầu Tư's Podcast
More Info
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 53 - Góc nhìn của các lệnh và tư duy trading cùng ông già đầu tư - Hãy có phương pháp đúng - tư duy đúng - đừng bảo thủ - hãy khéo léo
May 24, 2023
Ông Già Đầu Tư

Tập 53 - Góc nhìn của các lệnh và tư duy trading cùng ông già đầu tư - Hãy có phương pháp đúng - tư duy đúng - đừng bảo thủ - hãy khéo léo 

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.

Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 53 - Góc nhìn của các lệnh và tư duy trading cùng ông già đầu tư - Hãy có phương pháp đúng - tư duy đúng - đừng bảo thủ - hãy khéo léo 

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.