Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 56 - Nợ và cấu trúc nợ - ngài ban nợ - và không bao giờ hết nợ cả ... hiểu sâu nợ để trading tốt

May 25, 2023 Ông Già Đầu Tư
Tập 56 - Nợ và cấu trúc nợ - ngài ban nợ - và không bao giờ hết nợ cả ... hiểu sâu nợ để trading tốt
Ông Già Đầu Tư's Podcast
More Info
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 56 - Nợ và cấu trúc nợ - ngài ban nợ - và không bao giờ hết nợ cả ... hiểu sâu nợ để trading tốt
May 25, 2023
Ông Già Đầu Tư

Tập 56 - Nợ và cấu trúc nợ - ngài ban nợ - và không bao giờ hết nợ cả ... hiểu sâu nợ để trading tốt 
www.no.edu.vn
www.vay.edu.vn
www.huongdandautu.vn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.

Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 56 - Nợ và cấu trúc nợ - ngài ban nợ - và không bao giờ hết nợ cả ... hiểu sâu nợ để trading tốt 
www.no.edu.vn
www.vay.edu.vn
www.huongdandautu.vn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.