Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 56 - Nợ và cấu trúc nợ - ngài ban nợ - và không bao giờ hết nợ cả ... hiểu sâu nợ để trading tốt

May 25, 2023 Ông Già Đầu Tư
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 56 - Nợ và cấu trúc nợ - ngài ban nợ - và không bao giờ hết nợ cả ... hiểu sâu nợ để trading tốt
Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 56 - Nợ và cấu trúc nợ - ngài ban nợ - và không bao giờ hết nợ cả ... hiểu sâu nợ để trading tốt 
www.no.edu.vn
www.vay.edu.vn
www.huongdandautu.vn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the show