Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 61 - Góc nhìn Đáy - Đỉnh - Điểm Vào - Điểm ra các mô hình buy sell theo góc nhìn ông già đầu tư

May 27, 2023 Ông Già Đầu Tư
Tập 61 - Góc nhìn Đáy - Đỉnh - Điểm Vào - Điểm ra các mô hình buy sell theo góc nhìn ông già đầu tư
Ông Già Đầu Tư's Podcast
More Info
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 61 - Góc nhìn Đáy - Đỉnh - Điểm Vào - Điểm ra các mô hình buy sell theo góc nhìn ông già đầu tư
May 27, 2023
Ông Già Đầu Tư

Tập 61 - Góc nhìn Đáy - Đỉnh - Điểm Vào - Điểm ra các mô hình buy sell theo góc nhìn ông già đầu tư
www.golds.vn
www.huongdandautu.vn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.

Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 61 - Góc nhìn Đáy - Đỉnh - Điểm Vào - Điểm ra các mô hình buy sell theo góc nhìn ông già đầu tư
www.golds.vn
www.huongdandautu.vn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.