Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 61 - Góc nhìn Đáy - Đỉnh - Điểm Vào - Điểm ra các mô hình buy sell theo góc nhìn ông già đầu tư

May 27, 2023 Ông Già Đầu Tư
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 61 - Góc nhìn Đáy - Đỉnh - Điểm Vào - Điểm ra các mô hình buy sell theo góc nhìn ông già đầu tư
Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 61 - Góc nhìn Đáy - Đỉnh - Điểm Vào - Điểm ra các mô hình buy sell theo góc nhìn ông già đầu tư
www.golds.vn
www.huongdandautu.vn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the show