Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 105: Thế giới trải bài và cảm nhận vũ trụ trading cho việc luận tarot trading luận Buy sell

October 08, 2023 Ông Già Đầu Tư
Tập 105: Thế giới trải bài và cảm nhận vũ trụ trading cho việc luận tarot trading luận Buy sell
Ông Già Đầu Tư's Podcast
More Info
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 105: Thế giới trải bài và cảm nhận vũ trụ trading cho việc luận tarot trading luận Buy sell
Oct 08, 2023
Ông Già Đầu Tư

 Giá trị của Biết - Giá trị của Đáy Đỉnh Bán đáy Mua đỉnh giá trị đỉnh cao khi vào Bão tố


Chúng ta nâng cấp các trạng thái

www.Biet.Pro

www.Ngo.Edu.vn Trạng thái Ngộ

Và các tập của Video Như nó là - Thuật www.Nhunola.com


Plan 2024 với mô hình vũ trụ trader nguồn cảm hứng của Marvel thứ vũ trụ điện ảnh gắn liền với các cảm giác của Thế giới Trading một trong những cách thức bài trí của vũ trụ trading năm tới


1. Captain America: The First Avenger (2011), diễn ra trong bối cảnh chiến tranh thế giới thứ 2. 2. Caption Marvel (2019) ...

Các bối cảnh của thế giới Marvel và Tarot trading từ việc chúng ta nghĩ tới hình thành của các dị nhân hay những người nhện người kiến người tuyết người sói ... Hình thành các tư duy khác biết để thay đổi thế giới 


Có nhiều người nói bản thể là thế giới ta cũng là 1 tiểu vũ trụ ta là thế giới / Nhưng phá tôi và Hiểu Sâu được Biết thì chính Buy sell sẽ có những tư duy khác biệt 

Ta là ngài và ngài là ta - Tiểu vũ trụ cũng là ta - Ngài ngự trị trong mỗi chúng ta - Ta là ngài - Ta là ngôi đền của ngài 


Khiến thứ tư duy khác biết trong việc kết nối Mr Thị trường sẽ là người chuyền bóng 

Một trong những cách đó chúng ta cảm nhận được đó là Now Trading 

Thứ ta nhìn thấy 

Thứ ta thấy không phải là ta kỳ vọng hay đoán 

Từ đó mới có thể thành công vang dội từ việc bão giá như thế này 


Những lệnh short của Vàng được kiểm nghiệm thông qua điều số 9 Và điều số 6


Thân

www.vutrutrading.com


Team Ông già đầu tư chào các bạn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.

Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

 Giá trị của Biết - Giá trị của Đáy Đỉnh Bán đáy Mua đỉnh giá trị đỉnh cao khi vào Bão tố


Chúng ta nâng cấp các trạng thái

www.Biet.Pro

www.Ngo.Edu.vn Trạng thái Ngộ

Và các tập của Video Như nó là - Thuật www.Nhunola.com


Plan 2024 với mô hình vũ trụ trader nguồn cảm hứng của Marvel thứ vũ trụ điện ảnh gắn liền với các cảm giác của Thế giới Trading một trong những cách thức bài trí của vũ trụ trading năm tới


1. Captain America: The First Avenger (2011), diễn ra trong bối cảnh chiến tranh thế giới thứ 2. 2. Caption Marvel (2019) ...

Các bối cảnh của thế giới Marvel và Tarot trading từ việc chúng ta nghĩ tới hình thành của các dị nhân hay những người nhện người kiến người tuyết người sói ... Hình thành các tư duy khác biết để thay đổi thế giới 


Có nhiều người nói bản thể là thế giới ta cũng là 1 tiểu vũ trụ ta là thế giới / Nhưng phá tôi và Hiểu Sâu được Biết thì chính Buy sell sẽ có những tư duy khác biệt 

Ta là ngài và ngài là ta - Tiểu vũ trụ cũng là ta - Ngài ngự trị trong mỗi chúng ta - Ta là ngài - Ta là ngôi đền của ngài 


Khiến thứ tư duy khác biết trong việc kết nối Mr Thị trường sẽ là người chuyền bóng 

Một trong những cách đó chúng ta cảm nhận được đó là Now Trading 

Thứ ta nhìn thấy 

Thứ ta thấy không phải là ta kỳ vọng hay đoán 

Từ đó mới có thể thành công vang dội từ việc bão giá như thế này 


Những lệnh short của Vàng được kiểm nghiệm thông qua điều số 9 Và điều số 6


Thân

www.vutrutrading.com


Team Ông già đầu tư chào các bạn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.