Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 117 - Luận sức mạnh của cây nến hiện tại - Chữa lành cháy tài khoản trong FOREX đề cao cây nến hiện tại

December 23, 2023 Ông Già Đầu Tư
Tập 117 - Luận sức mạnh của cây nến hiện tại - Chữa lành cháy tài khoản trong FOREX đề cao cây nến hiện tại
Ông Già Đầu Tư's Podcast
More Info
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 117 - Luận sức mạnh của cây nến hiện tại - Chữa lành cháy tài khoản trong FOREX đề cao cây nến hiện tại
Dec 23, 2023
Ông Già Đầu Tư

Tập 117 - Luận sức mạnh của cây nến hiện tại - Chữa lành cháy tài khoản trong FOREX đề cao cây nến hiện tại


Nên nhớ kỹ: Luôn luôn chấp nhận phút giây hiện tại trước khi ta có thể ứng xử mọi 
chuyện một cách thích đáng. Dù phút giây hiện tại chứa đựng bất cứ điều gì, hãy 
chấp nhận y như chính ta đã chọn lựa nó như thế. Trong mọi trường hợp, nên 
luôn luôn dung hòa với phút giây hiện tại, không chạy trốn, phán xét hay chống đối.
Hãy xem phút giây hiện tại là bạn, chứ không phải kẻ thù của mình. Rồi bạn sẽ thấy, 
sự thực tập này sẽ đem đến sự chuyển hóa mầu nhiệm cho cuộc đời bạn.----> trích trong tập cây nến hiện tại / luận cảnh trong cây nến hiện tại  www.nhunola.com

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.

Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 117 - Luận sức mạnh của cây nến hiện tại - Chữa lành cháy tài khoản trong FOREX đề cao cây nến hiện tại


Nên nhớ kỹ: Luôn luôn chấp nhận phút giây hiện tại trước khi ta có thể ứng xử mọi 
chuyện một cách thích đáng. Dù phút giây hiện tại chứa đựng bất cứ điều gì, hãy 
chấp nhận y như chính ta đã chọn lựa nó như thế. Trong mọi trường hợp, nên 
luôn luôn dung hòa với phút giây hiện tại, không chạy trốn, phán xét hay chống đối.
Hãy xem phút giây hiện tại là bạn, chứ không phải kẻ thù của mình. Rồi bạn sẽ thấy, 
sự thực tập này sẽ đem đến sự chuyển hóa mầu nhiệm cho cuộc đời bạn.----> trích trong tập cây nến hiện tại / luận cảnh trong cây nến hiện tại  www.nhunola.com

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.