Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 118 - Sức mạnh của hiện tại - Giá trị của Cây nến hiện tại trong giá trị chữa lành FOREX

December 23, 2023 Ông Già Đầu Tư
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 118 - Sức mạnh của hiện tại - Giá trị của Cây nến hiện tại trong giá trị chữa lành FOREX
Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 118 - Sức mạnh của hiện tại - Giá trị của Cây nến hiện tại trong giá trị chữa lành FOREX 

Nên nhớ kỹ: Luôn luôn chấp nhận phút giây hiện tại trước khi ta có thể ứng xử mọi 
chuyện một cách thích đáng. Dù phút giây hiện tại chứa đựng bất cứ điều gì, hãy 
chấp nhận y như chính ta đã chọn lựa nó như thế. Trong mọi trường hợp, nên 
luôn luôn dung hòa với phút giây hiện tại, không chạy trốn, phán xét hay chống đối.
Hãy xem phút giây hiện tại là bạn, chứ không phải kẻ thù của mình. Rồi bạn sẽ thấy, 
sự thực tập này sẽ đem đến sự chuyển hóa mầu nhiệm cho cuộc đời bạn.----> trích trong tập cây nến hiện tại / luận cảnh trong cây nến hiện tại www.nhunola.com

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the show