Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 123 - Mặt trận bitcoin tản mạn BTC hệ sinh thái SOLANA để giầu có lúc này

December 24, 2023 Ông Già Đầu Tư
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 123 - Mặt trận bitcoin tản mạn BTC hệ sinh thái SOLANA để giầu có lúc này
Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

https://youtu.be/a7ECL4AYt9Y


Luận mặt trận bitcoin và các trạng thái hệ sinh hái của SOLANA MEXC NEAR DOT LINK BNB DD

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the show