Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 124 - Luận mặt trận bitcoin để bước vào mùa trade coin mới

December 24, 2023 Ông Già Đầu Tư
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 124 - Luận mặt trận bitcoin để bước vào mùa trade coin mới
Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 124 - Luận mặt trận bitcoin để bước vào mùa trade coin mới 
Luận mặt trận bitcoin nào #real #mx #mexc #algo #dd #fai #solana #bnb #dia #tia #arb #btc 
https://youtu.be/tEjxBtYY6kM

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the show