Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 140: Thế giới tradecoin - Góc nhìn tradecoin

February 07, 2024 Ông Già Đầu Tư
Tập 140: Thế giới tradecoin - Góc nhìn tradecoin
Ông Già Đầu Tư's Podcast
More Info
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 140: Thế giới tradecoin - Góc nhìn tradecoin
Feb 07, 2024
Ông Già Đầu Tư

Tôi bắt đầu chia sẻ các quan điểm góc nhìn về tradecoin và nhân sinh quan của một thế giới gen Z với tư duy coin khác biệt - Thế giới bắt đầu có góc nhìn đầu tư đa chiều khi mà trading view list các mã coin 

Vấn đề của chúng ta là một phương pháp và một tư duy mới từ 1usd

Future 150x 

Future 10x 

tư duy 1369

HOlD coin hay coin rác 

Chúng ta tập trung vào 

http://www.mexc.asia

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.

Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tôi bắt đầu chia sẻ các quan điểm góc nhìn về tradecoin và nhân sinh quan của một thế giới gen Z với tư duy coin khác biệt - Thế giới bắt đầu có góc nhìn đầu tư đa chiều khi mà trading view list các mã coin 

Vấn đề của chúng ta là một phương pháp và một tư duy mới từ 1usd

Future 150x 

Future 10x 

tư duy 1369

HOlD coin hay coin rác 

Chúng ta tập trung vào 

http://www.mexc.asia

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.