Ông Già Đầu Tư's Podcast

Tập 141: Những câu hỏi để ý của Tradecoin Future hay Spot ... Hãy thử từ 5usd

February 15, 2024 Ông Già Đầu Tư
Ông Già Đầu Tư's Podcast
Tập 141: Những câu hỏi để ý của Tradecoin Future hay Spot ... Hãy thử từ 5usd
Ông Già Đầu Tư's Podcast +
Exclusive access to premium content!
Starting at $3/month Subscribe
Show Notes

Tập 141: Những câu hỏi để ý của Tradecoin Future hay Spot ... Hãy thử từ 5usd

Tôi bắt đầu chia sẻ các quan điểm góc nhìn về tradecoin và nhân sinh quan của một thế giới gen Z với tư duy coin khác biệt - Thế giới bắt đầu có góc nhìn đầu tư đa chiều khi mà trading view list các mã coin 

Vấn đề của chúng ta là một phương pháp và một tư duy mới từ 1usd

Future 150x 

Future 10x 

tư duy 1369

HOlD coin hay coin rác 

Chúng ta tập trung vào 

http://www.mexc.asia

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the show